top of page

הכנה לצה"ל

אחד התפקידים המרכזיים של מכינת מיצר הוא לטפח בחניכים את המעורבות החברתית ולעודד אותם לקבל על עצמם תפקידי שירות למען הקהילה, החברה והמדינה. השירות בצה"ל הוא מימוש חובה אזרחית המתבטאת בנכונותם ובמוכנותם של החניכים ליטול על עצמם אחריות אישית תוך מעורבות חברתית והזדהות עם המטרות המוצבות בפני צה"ל. תכנית ההכנה לצה"ל של מכינת מיצר מהווה תכנית חינוכית שמיושמת לאורך כל מחזור מחדש מהיותה גורם ליבה במכינה.

מטרה

היעד המרכזי המשותף למשרד החינוך, למשרד הביטחון ולצה"ל הוא הכנת כלל בני הנוער לצה"ל, על ידי חיזוק נכונותם ומוכנותם לשירות משמעותי ותורם, תוך הדגשת חשיבותו של המערך הלוחם ועידוד גיוס משותף.

במכינת מיצר אנחנו מוסיפים קומה נוספת שמבטאת את לקיחת האחריות והמנהיגות החברתית - קומת הפיקוד והקצונה. בוגרי המכינה מובילים בתפקידיהם בצה"ל ומביאים לידי ביטוי מעולמם הערכי.

ההכנה לצבא נעשית במספר מישורים

הכנה ערכית

 • העברת המסר כי פעילות בצה"ל היא ביטוי למימוש החלטות הממשל במשטר דמוקרטי.

 • בהתאם לחוק שירות החובה יש לפרט מחויבות לתרום כמיטב יכולתו בעת שירותו בצה"ל כדי להבטיח את השמירה על קיומה ועל ביטחונה של מדינת ישראל כחובה אזרחית ראשונה במעלה.

 • השירות בצה"ל יתרום להזדהות הפרט עם עם ישראל ועם מדינת ישראל ולהמשכיות הקשר של העם לארצו.

 • הפעלת התוכנית תפתח תחושת מודעות לחובת הציות לפקודות הצבא ולאחריות האישית של המשרת בצה"ל למעשיו, על בסיס של שיקול דעת ערכי ומוסרי.

 • הפעלת התוכנית תקנה ערכים של שמירה על כבוד האדם, רעות, תמיכה ועזרה הדדית.

 • עידוד יציאה לתפקידי פיקוד וקצונה כחלק מהאחריות והמנהיגות החברתית הנלמדת במכינה.
   

הכנה מעשית 

 • מדינת ישראל - אתגרי הביטחון, החברה הישראלית ומקומו של צה"ל בה.

 • תהליך המיון, הגיוס ומסלולי השירות בצה"ל.

 • פרויקט "בוגרים משרתים". 

הכנה מנטלית וגופנית

 • התנסות במסגרת סדרות שטח, ניווטים, סיורים, מסעות וטיולים.

 • התנסות במסגרת של פיתוח הכושר הגופני הכוללת מאמצים גופניים ומשימות גופניות אישיות וקבוצתיות והבנת תהליכי האימון.

 • עיבוד ההתנסויות מההיבטים הרגשיים והחברתיים שיועלו במסגרת דיונים ושיחות קבוצתיות בעקבות ההתנסויות השונות.

 • ליווי במהלך שנתיים מהשירות בצה"ל באמצעות המלווים המחזוריים.

IMG_6738
bottom of page