top of page
תפיסה חינוכית

קיומה של מנהיגות צעירה בעלת רוח גדולה המוקירה את 'מידת האדם שבאדם', טעונה בתחושת שליחות ואחריות לעתיד המדינה כיהודית-דמוקרטית, חברה ישראלית סולידרית ותרבות מתפתחת המוקירה את מורשתו של העם היהודי.

 

פיתוח בוגרים בעלי אישיות דמוקרטית ואיתנה, שלא מתפתים לרידוד עולמם הרוחני והמעשי, תוך שהם מעורבים, יוזמים ומובילים בסביבתם מתוך השקפת עולם שאינה חוששת מהכרעות ערכיות ברוח המכינה. זאת תוך התמדה באורח חיים של למידה ופיתוח שכלי, רגשי, רוחני וקיום תרבותי יוצר.

 

 

הומניזם: שוויון ערך האדם, כבודו, חירותו והתפתחותו
דמוקרטיה: זכויות האדם, אזרחות פעילה, פלורליזם וסובלנות
אחריות: רגישות ואחריות חברתית וסביבתית
תרבות ישראל: המעגל היהודי, המעגל הציוני, המעגל האזרחי, אהבת העם והארץ
לימוד: רוחב דעת, עושר תרבותי, תודעה ביקורתית, יצירתיות, צניעות ומעשה מתהווה 
איכות: חתירה למצוינות תוך תובענות עצמית ועמידה איתנה
יושרה: יושר, הגינות, אמינות, שקיפות וניקיון כפיים

 

 

שירות משמעותי: הזכות לעשיית המיטב בשירות הצבאי בתפקידים שונים ולפי צרכי הצבא ובמיוחד בתפקידי לחימה, פיקוד וקצונה.
עשייה חברתית פעילה: הזכות לפעול נמרצות למען חברה צודקת, חזקה ואוהבת.
קהילתיות והתיישבות: הזכות להתיישבות קהילתית מחזקת כהתגשמות רעיונות הציונות והחלוציות.
עשייה חינוכית: הזכות לבחור לעסוק בחינוך למען התגשמות חזוננו.
עשייה חקלאית: הזכות לבחור לעבוד את האדמה למען טיפוח ושמירת ארצנו.

 

טיפוח חיים תרבותיים:  במובן של חשיבה פורייה, רגש הומני, התנהגות מוסרית וטוב טעם.
טיפוח חיים אוטונומיים ובעלי משמעות: סיוע לחניכים שישכילו לממש יכולות אישיותיות, תשתיות תרבותיות והזדמנויות חברתיות, לכדי חיים אוטונומיים של משמעות, הגינות והגשמה.
זיקה לאידאלים ההומניסטיים: בדעת רחבה והחשיבה הביקורתית, בתרבות הדמוקרטית ובזכויות האדם, בצדק החברתי ובקיימות הסביבתית.
זיקה לעקרונות החינוך הפרוגרסיבי: גישה הוליסטית ולמידה פעילה, מעורבות חברתית ואזרחות דמוקרטית, הוראה דיאלוגית וטיפוח הסקרנות, האוטונומיה, האותנטיות והיצירתיות של החניכים.
שלוש תמורות האדם: האדם כגמל (לומד, מעמיק ומוקיר את המסורת), אריה (אמיץ, יוזם, מעורב) וילד (מרשה לעצמו להיות תמים ולחלום פני עתיד).

חזון

ייעוד

 

שדרת הערכים המנחים

 

 

 

מסלולי הגשמה

תפיסה חינוכית

מסלולי הגשמה
חזון
שדרת הערכים
ייעוד

הכנה לצה"ל

תכנית ההכנה לצה"ל של מכינת מיצר מהווה תכנית חינוכית שמיושמת לאורך כל מחזור מחדש מהיותה גורם ליבה במכינה.

לו"ז שנתי

הלו"ז השנתי של המכינה מחולק לחודש מכין מכינה ולאחריו שלושה שלישים.

לכל שלב בתהליך ישנו הגיון פנימי.

מעורבות בקהילה

טיפוח המעורבות החברתית ועידוד לקבלת תפקידי שירות למען הקהילה, החברה והמדינה. פיתוח בוגרים בעלי אישיות דמוקרטית ואיתנה, שלא מתפתים לרידוד עולמם הרוחני והמעשי, תוך שהם מעורבים, יוזמים ומובילים בסביבתם מתוך השקפת עולם שאינה חוששת מהכרעות ערכיות ברוח המכינה.

הלימודים

גישת החינוך הייחודית לה אשר שמה דגש על החינוך ההומניסטי קיומי והניהול העצמי של החניכים.

התמדה באורח חיים של למידה ופיתוח שכלי, רגשי, רוחני וקיום תרבותי המוקיר את מורשת העם היהודי

bottom of page